|


|


|

6 ADET İMARLI TİCARET MERKEZİ PARSELLERİ SATIŞ İHALE İLANI

Kars Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan 6 Adet İmarlı Ticaret Merkezi Parselleri Satış İhale İlanı

6 ADET İMARLI  TİCARET MERKEZİ PARSELLERİ SATIŞ İHALE İLANI Duyurular

KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN 6 ADET İMARLI  TİCARET MERKEZİ PARSELLERİ SATIŞ İHALE İLANI

Kars Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından;

1-Mülkiyeti Kars Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlı olan Paşaçayır Mahallesi Erzurum Asfaltı yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, 

Ada No:251, Parsel No: 3 ( 5.524,83 M2) 

Ada No:251, Parsel No:4,  (5.524,89 M2)

Ada No:251, Parsel No:5,  (5.524,89 M2) 

Ada No:251, Parsel No:6,  (5.524,89 M2)  

Ada No:251, Parsel No:7,  (5.524,90 M2) 

Ada No:251, Parsel No:8,  (5.524,90 M2)         

Ticaret Merkezi Alanımızda yer alan 6 adet imarlı ticaret merkezi arsalarının satışı ihalesi,4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  gereğince İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler Kapsamına göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Kars OSB Yönetim Kurulu Başkanlığımızca Yapılacaktır.

2-İhale Geçici teminatı 18.000,00 (On sekiz bin ) TL dir. Geçici teminat nakit olarak Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze ait  VAKIFLAR BANKASI KARS ŞUBESİ nezdinde bulunan 00158007305707394  No’lu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

3-İhale ,Kars Organize Sanayi Bölgesi  Yönetim Kurulu Başkanlığınca , Kars Valiliği Makam 2’de yer alan toplantı salonunda 24/08/2020 Pazartesi Günü saat 14:30’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Muhammen Bedel Tespiti aşağıda belirtilmiştir. 

4-Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu arsalara ait şartname, mesai saatleri içerisinde 24/08/2020 Tarih ve Saat 14:30’a kadar Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde görülebilir.

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

6-İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler

Gerçek Kişiler için:

a) Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği,

b) İkametgah Belgesi,

c) Onaylı İmza Sirküleri,

d )Vergi Mükellefi ise;

d1) Bağlı olduğu vergi dairesi,

d2) Vergi Kayıt Numarası,

e) Vergi borcu olmadığını gösterir belge,

f) Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,

g) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

h) İmzalanmış şartname metni,

ı) OSB Müdürlüğü’ne sunulmuş Talep Başvuru Dilekçesi,

i) Varsa hedeflenen ithalat ihracat tutarları,

j) Yaratılacak olan istihdam.

Tüzel Kişiler için:

a) Tüzel kişi şirket ise şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, Yönetimin onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik dernek,Vakıf,STK (Sivil Toplum Kuruluşları) vb.ise; kendi yönetimlerinden alınmış ihaleye katılma kararı ve yetkili olduğuna dair belgeleri noter onaylı ibraz etmek zorundadırlar,

c) Tüzel Kişilik Vergi Mükellefi ise;

C 1   Bağlı olduğu vergi dairesi,

C 2) Vergi Kayıt Numarası,

C 3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge,

d) Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

e) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

f) İmzalanmış şartname metni,

g) OSB Müdürlüğüne sunulmuş Talep Başvuru Dilekçesi,

h) Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ya da tüzel kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Temsilcilerince onaylı benzer belgeleri,

i) Yapılmak istenen yatırımın üretim akış şeması ve açıklama raporu ile cinsi, üretim miktarı, kullanılacak su miktarı, talep edilen elektrik enerjisi, atık su, emisyon, katı ve tehlikeli atık kaynaklarını içerecek bilgiler ile beraber, söz konusu yatırım Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ise konu ile ilgili literatür bilgileri,

j) Varsa hedeflenen ithalat ihracat tutarları,

k) Yaratılacak olan istihdam,

l) Daha önce başka bir yerde aynı yatırımın olup olmadığına ilişkin yazı ve belgeler,

İhale komisyon başkanlığına ibraz edilecektir.

7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır.

8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İdare,4562 Sayılı OSB Kanunu gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Son Müracaat Tarihi 24.08.2020 Pazartesi Günü saat 14:30’a kadardır.


TAM METİN İÇİN TIKLAYINIZ.